اعزام دانشجو به خارج
 تاریخچه اعزام دانشجو به خارج از کشور

تاریخچه اعزام دانشجو به خارج از کشور

یکی از راه‌های کسب علوم و فنون اروپایی اعزام محصل به اروپا بود. نخستین بار میرزا بزرگ قائم مقام که وزیر عباس میرزا ولیعهد بود، او را تشویق به فرستادن دانشجو به خارج از کشور کرد. عباس میرزا با وجود مشکلات فراوان اقدام به این کار کرد و راه سفر به اروپا را برای تحصیل باز کرد. یکی از راه‌های کسب علوم و فنون اروپایی اعزام محصل به اروپا بود. نخستین بار میرزا بزرگ قائم مقام که وزیر عباس میرزا ولیعهد...

ادامه مطلب

تاریخچه تعلیمات و تحصیلات نظامی در ایران: دوره پهلوی ایران

تاریخچه تعلیمات و تحصیلات نظامی در ایران: دوره پهلوی ایران

موقعیت نظامی ایران در واپسین سالهای حکومت قاجار و در سالهای اولیه سلطنت رضاشاه فعل و انفعالها و تحولهای شگرفی را نشان می دهد. این تحولها همان طور که در تمام ابعادش درخور تحقیق و بررسی است در بعد تعلیمات و تحصیلات نظامی اهمیت بیشتری دارد. زیرا اولاً با توجه به ماهیت نظامی حکومت استبدادی رضا شاهی، آموزشهای نظامی ارزش و اهمیت پیدا می کرد و ثانیاً اقدامها و تحولها در این زمینه مبدأ و منشأ دگرگونیها در...

ادامه مطلب

طرح اعزام دیپلمه به خارج برای کسب تحصیل تهیه شده از سوی دانشگاه تهران

طرح اعزام دیپلمه به خارج برای کسب تحصیل تهیه شده از سوی دانشگاه تهران

این طرح در سال 1353 از سوی دانشگاه تهران تهیه و به دربار ارائه گردید که مورد موافقت واقع شد. در طرح 200 دیپلمه بصورت بورسیه به خارج اعزام و به کسب تحصیل بپردازند.

ادامه مطلب

 تاریخچه اعزام دانشجو به خارج

تاریخچه اعزام دانشجو به خارج

این گزارش در تاریخ 54/2/9 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به دربار ارائه شده است.

ادامه مطلب