تصاویر
رضاخان قزاق و کنبل

رضاخان قزاق و کنبل

رضاخان قزاق و (کنبل) وزیر مختار هلند این عکس هفده سال قبل از کودتای ۱۲۹۹ گرفته شده است و قدیمترین سند تصویری از رضاخان بشمار می‌آید.

ادامه مطلب

تصویر تعدادی از بلند پایگان عصر پهلوی دوم

تصویر تعدادی از بلند پایگان عصر پهلوی دوم

ویلیام بولارد وزیرمختار انگلیس در ایران، محمدرضا پهلوی و ژنراال ویول فرمانده انگلیسی قشون متفقین

ادامه مطلب


1
2
3
...
135
136
137