قانون اعزام محصل به خارجه


 قانون اعزام محصل به خارجه

‌قانون اعزام محصل به خارجه
‌مصوب اول خرداد ماه 1307 شمسی
‌ماده اول - دولت مکلف است اعتبارات ذیل را برای اعزام شاگرد به خارجه اعم از مرکز
و ولایات جهت تکمیل تحصیلات در علوم و فنونی که از‌طرف دولت معین خواهد شد در
بودجه سنوات ذیل منظور دارد از عده محصلین اعزامی بایستی همه‌ساله لااقل صدی سی و
پنج برای تحصیل فن‌تعلیم و تربیت اعزام شوند.
‌سال 1307 یکصد هزار تومان
‌سال 1308 دویست هزار تومان
‌سال 1309 سیصد هزار تومان
‌سال 1310 چهارصد هزار تومان
‌سال 1311 پانصد هزار تومان
‌سال 1312 و سنوات بعد ششصد هزار تومان
‌تبصره - اعتباراتی که به موجب قوانین مخصوصه اختصاص به اعزام محصلین به خارجه
دارد و همچنین اعتباراتی که در بودجه 1307‌وزارتخانه‌ها تخصیص به این نوع خرج داده
شده باید در آتیه محفوظ بماند و اعتبارات مذکور در این ماده علاوه بر اعتبارات
فوق‌الذکر خواهد بود.
‌ماده دوم - محصلین اعزامی باید واجد شرایط ذیل باشند:
‌الف - تابعیت ایران و ایرانی بودن.
ب - دادن امتحان مطابق پرگرام مسابقه که از طرف وزارت معارف تهیه خواهد شد و نباید
کمتر از پرگرام مدارس متوسطه باشد - دارندگان‌تصدیقنامه مدارس عالیه یا متوسطه و
یا فنی با تساوی سایر شرایط مسابقه حق تقدم خواهند داشت.
ج - تقبل این که در ممالک و در شعب علمی که از طرف دولت معین خواهد شد تحصیل نموده
و پس از فراغ از تحصیل و اخذ دیپلم ضعف مدتی‌را که در خارج به خرج دولت تحصیل
کرده‌اند در شعبه تحصیلات خود به دولت خدمت نمایند.
‌تبصره - اعلان مسابقه محصلین دو ماه قبل از موقع آن در تمام مملکت منتشر می‌شود.
‌ماده سوم - دولت مکلف است کلیه کسانی را که بر طبق این قانون فارغ‌التحصیل
می‌شوند در شعبی که مربوط به تحصیلات آنها است مصدر‌خدمت نماید و چنانچه از تاریخ
مراجعت به ایران تا مدت شش ماه خدمتی به آنها رجوع نگردید می‌توانند برای خود شغل
دیگری تدارک نمایند ولی هر‌گاه بعداً تا مدت چهار سال استخدام آنها مورد احتیاج
دولت واقع شد به آنها اخطار می‌شود و پس از سه ماه از تاریخ اخطار باید حاضر خدمت
شوند در‌این صورت اگر بلافاصله خدمتی ارجاع نگردید دولت مکلف است مادام که خدمتی
رجوع نکرده حقوق رتبه آنها را پرداخت نماید.
‌تبصره - مواد 67 و 73 قانون استخدام کشوری شامل حال محصلین مذکور نخواهد بود و
دولت می‌تواند محصلین مزبور و همچنین کلیه کسانی را‌که از مدارس عالیه
فارغ‌التحصیل شده و به اخذ دیپلم (‌از درجه لیسانس به بالا) نائل آمده‌اند بدون طی
خدمت ابتدایی با رتبه سه اداری (() به خدمت‌بپذیرد و تا رتبه 6 اداری آنها را پس
از توقف دو سال در یک رتبه به رتبه بالاتر ارتقاء بدهد.
*‌پاورقی: به موجب قانون 21 آذر ماه 1308 دارندگان دیپلم لیسانس مدرسه دارالمعلمین
عالی با رتبه چهار اداری به خدمت پذیرفته می‌شوند.
‌ماده چهارم - وزارت معارف مکلف است محصلین اعزامی را در تحت مواظبت و مراقبت
سرپرستهای مخصوص قرار دهد و حقوق سرپرستها و‌مخارج و مصارفی که به جهت این کار
پیدا می‌شود از اعتبارات مذکوره در ماده اول این قانون تأمین خواهد شد ولی میزان
آن علی‌ای‌حال در سه سال‌اول سالیانه از دوازده هزار تومان و بعدها از بیست و چهار
هزار تومان نباید تجاوز کند.
‌تبصره - سرپرستهای اعزامی مکلفند نسبت به محصلین ایرانی که به خرج اولیای خود در
محل اقامت آنها مشغول تحصیل می‌باشند با رضایت‌اولیاء آنها نیز مراقبت و مواظبت
کامل نمایند.
‌ماده پنجم - کلیه صرفه‌جوییهای از این محل به مصرف همین موضوع خواهد رسید.
‌ماده ششم - نظامنامه اجرای این قانون را وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
تهیه نموده و مأمور اجرای آن نیز خواهد بود.
‌این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

*‌پاورقی: به موجب قوانین 6 تیر ماه 1308 و دهم اردیبهشت ماه 1311 اجازه داده شده
که صدی بیست از محصلین از بین محصلین مقیم در اروپا‌و ممالک متحده آمریکا انتخاب
شود.