طرح اعزام دیپلمه به خارج برای کسب تحصیل تهیه شده از سوی دانشگاه تهران


این طرح در سال 1353 از سوی دانشگاه تهران تهیه و به دربار ارائه گردید که مورد موافقت واقع شد. در طرح 200 دیپلمه بصورت بورسیه به خارج اعزام و به کسب تحصیل بپردازند.


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
طرح اعزام دیپلمه به خارج برای کسب تحصیل تهیه شده از سوی دانشگاه تهران

موافقت دربار با طرح اعزام دانشجو به خارج تهیه شده از سوی دانشگاه تهران