رژیم پهلوی به روایت کاریکاتور (۱)


اشاره: همگام با انقلاب اسلامی، هنر کاریکاتور نیز در کنار ملت ایران قرار گرفت و خودکامگی، ستمگری، فساد و وابستگی رژیم پهلوی را مورد هدف قرار داد.

تصاویر حاضر آثار ایرج یکه زارع(کاریکاتوریست) می‌باشد که در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در مجموعه‌ای با عنوان «شاهنامه!» به چاپ رسید.

 

 

رژیم پهلوی به روایت کاریکاتور (۲)


رژیم پهلوی به روایت کاریکاتور (۱)