نامه های دکتر حسین فاطمی خطاب به همسرش

دست نویس دکتر حسین فاطمی

یادشتهای دوران زندگی مخفی


در این بخش شش برگ سند ارائه شده است سند اول ودوم مربوط به صفحات اول و آخر از یاداشت های روزانه دکتر سید حسین فاطمی است که در ایام زندگی مخفی بعد از کودتای 1332 خطاب به همسرش نوشته است. دکتر فاطمی بعد از کودتا برای فرار از دستگیری به منازل متعدد می رفت و خاطرات خود رادرآنجا می نوشت در این خاطرات با دیدگاه های او در مورد تحولات پیش از کودتا 28 مرداد 1332 آشنا می شویم .

سند سوم مربوط به رکن دوم ستاد ارتش است که از فرمانداری حکومت نظامی تهران خواسته شده از وسایل بدست آمده در زمان دستگیری او محافظت بشود. در سند چهارم فرماندار حکومت نظامی تیمور بختیار در پاسخ به نامه ستاد ارتش شرح دستگیری دکتر فاطمی را ارائه کرده است. در سند پنجم  مربوط به وزارت دفاع ریز اقلام بدست آمده در هنگام دستگیری دکتر فاطمی ارائه شده است. در سند ششم نامه درخواست تیمور بختیار خطاب به ریاست ستاد ارتش  دفاع است برای تشویق و ارتقاء درجه سرگرد مولوی بخاطر دستگیری دکتر فاطمی ارائه شده است. 

متن کامل یاداشتهای روزانه دکتر فاطمی که در قالب نامه به همسرش  نوشته است به همراه  متن اسناد پیوست ان را می توانید در نشانی های زیر ببینید:

https://psri.ir/?id=e156kwsf

https://psri.ir/?id=jo86y6qg

https://psri.ir/?id=aobrynng


دست نویس دکتر حسین فاطمی

صفحه آخر دست نویس یاداشت های روزانه دکتر حسین فاطمی


نامه ستاد ارتش


نامه تیمور بختیار درباره دستگری حسین فاطمی


صورت اقلام بدست آمده در منزل دکتر فاطمی هنگام دستگیری


نامه تیمور بختیار برای تشویق و ارتقاء درجه سرگرد مولوی بدلیل دستگیری دکتر فاطمی