نطق تاریخی آیت الله مدرس در جلسه غیرعلنی مجلس


 نطق تاریخی آیت الله مدرس در جلسه غیرعلنی مجلس
نطق تاریخی آیت الله مدرس در جلسه غیرعلنی مجلس شورای ملی؛ 24 آبان 1303مقام منیع وزارت جلیله پست و تلگراف دامت شوکته، خلاصه مذاکرات مجلس سرّی[=غیرعلنی] دیروز است که متمنی میشود بعرض حضور مبارک حضرت اشرف برسانند. فدوی اسدالله همایون خلاصه بدوا شیخ جلال اخبار روتر[=رویتر] را مبنی بر تشریف آوردن آقای رئیس الوزرا به بوشهر* مطرح مذاکره قرار داده و اظهار داشت اگر این مبنی اصلی ناجح باشد از نقطه نظر اهمیت قابل هرگونه تعقیب خواهد بود. پس از آن آقای مدرس اینطور بیان کردند:«کودتاهایی که در دنیا در هر چند مدت یک مرتبه برای اصلاحات شده است همه اش مبنی بر استقلال فکر کودتاکنندگان بوده، ولی کودتایی که در چهار سال قبل شده است[=کودتای سوم اسفند 1299] با تحریک اجانب بوده است. اگرچه شخص رضاخان سردارسپه استفاده‌هائی نموده و قشونی تنظیم کرده، ولی از نقطه نظر سیاست همیشه مورد نگرانی بوده. از سه سال قبل که میخواست رئیس‌الوزرا بشود، به هر شکل بود من جلوگیری نمودم؛ ولی از همان روزی که به این مقام رسید منتظر بودم که اجانب از درختی که کاشته‌اند، میوه‌اش را بچینند که من این روز را خوانده بودم. امروز از نقطه‌نظر خطر مملکت دیگر اکثریت و اقلیت در کار نیست، ولی در این مسافرتی که کرده‌اند، با من و سیزده نفر از رفقای من مشورت نکرده بودند. با دیگران اگر مشورت نموده‌اند من اطلاعی ندارم، و اگر با نظر آنها یک قسمت مملکت را داده باشند، من هم حرفی ندارم. بالاخره، اگر اقداماتی که سردارسپه میکند، با فکر خودش یا اجانب باشد، خلاف مصالح مملکت است»، از این قبیل مسائل خیلی اظهاراتی کرده‌اند و از این سفر خیلی اظهار نگرانی نمودند...*مسافرت رضاخان به بوشهر و ملاقات وی با شیخ خزعل، با میانجیگری سرپرسی لورن وزیرمختار انگلیس