تصاویر
سپهبد رزم‌آرا در اول مرداد ۱۳۲۲به ریاست ستاد ارتش منصوب شد

سپهبد رزم‌آرا در اول مرداد ۱۳۲۲به ریاست ستاد ارتش منصوب شد

شهریور ۱۳۲۰ با حملهٔ متفقین و اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، شورای عالی جنگ طرح استخدام سربازان پیمانی را تصویب کرد اما او از امضای آن خودداری کرد. با خروج رضا شاه یاران پیر او نیز بازنشسته شدند و زمینهٔ رشد افسران جوان ایجاد شد. رزم‌آرا نیز به جای سرلشکر بوذرجمهری به فرماندهی لشکر اول مرکز برگزیده شد و سپس به ریاست لشکر آمادگاه تعلیماتی ارتش رسید. در سال ۱۳۲۲ که متفقین عدهٔ زیادی از رجال ارتش را...

ادامه مطلب

یک تومان دوره ناصرالدین شاه

یک تومان دوره ناصرالدین شاه

در کنار علیرضا نوری زاده

ادامه مطلب


1
2
3
...
131
132
133