شاه و کارتر در تهران (دی ۱۳۵۶)


2338 بازدید

شاه و کارتر در تهران (دی ۱۳۵۶)