مساجد سنگر مقاومت در دوران انقلاب اسلامی


مساجد سنگر مقاومت در دوران انقلاب اسلامی عکس از کاوه گلستان
در دوران مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه ، مساجد به عنوان پایگاه مردمی برای مقابله با نیروهای امنیتی و سرکوبگر شاه بشمار می رفتند . در این عکس نیروهای موسوم به گارد در حال سرکوب دو تن از تظاهر کنندگان در برابر مسجد سپهسالار (شهید مطهری) تهران دیده می شود.