گزارش ساواک از رشوه‌خواری و فروش مواد مخدر در رژیم پهلوی

حق حساب !


شماره‌: 3631/312تاریخ‌: 40/8/18

موضوع‌: جلسه منزل اسفندیار یگانگی

بعدازظهر روز مزبور در منزل نامبرده بالا که مدیر مؤسسه آبیاری ایران است‌، سرهنگ شهری افسر شهربانی ـ مهندس حائری‌زاده ـ نقی موسوی مدیر شرکت کرومیت و یکی از خوانین فارس که تعیین نامش برای مأمور ویژه میسر نشده اجتماع داشته‌اند. در این جلسه درباره مسایل مختلف بحث شده از جمله درباره سوءاستفاده مأمورین شهربانی مذاکره شده و سرهنگ شهری گفته سرتیپ امیر انصاری رئیس شهربانی سابق مرد بسیار پاکی بود و چون قاچاقچیان هروئین را که منتسب به دربار بودند گرفت‌. او را از کار برکنار ساختند و علاوه براین حق و حساب هم نمی‌داد و موسوی اظهار داشته پسر رضاخان در رأس تمام پستهای مهم از افراد مورد اعتماد خودش گذارده تا بتواند خوب حق و حساب بگیرد و سرهنگ شهری افزوده در حال حاضر در زندانهای شهربانی رشوه‌خواری و فروش مواد مخدر به حد وفور دیده می‌شود و همچنین کلیه کلانتریها بایستی ماهیانه رشوه بپردازند و به هر قسمت شهربانی که مراجعه کنید از شما پول می‌خواهند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
حق حساب !