رشوه خواری
حق حساب !

گزارش ساواک از رشوه‌خواری و فروش مواد مخدر در رژیم پهلوی

حق حساب !

شماره‌: 3631/312تاریخ‌: 40/8/18 موضوع‌: جلسه منزل اسفندیار یگانگی بعدازظهر روز مزبور در منزل نامبرده بالا که مدیر مؤسسه آبیاری ایران است‌، سرهنگ شهری افسر شهربانی ـ مهندس حائری‌زاده ـ نقی موسوی مدیر شرکت کرومیت و یکی از خوانین فارس که تعیین نامش برای مأمور ویژه میسر نشده اجتماع داشته‌اند. در این جلسه درباره مسایل مختلف بحث شده از جمله درباره سوءاستفاده مأمورین شهربانی مذاکره شده و سرهنگ...

ادامه مطلب

گزارش ساواک از دلایل نارضایتی مردم از دولت هویدا در سال 1348

گزارش ساواک از دلایل نارضایتی مردم از دولت هویدا در سال 1348

در دو برگ سندی که در اینجا نمایش داده شده است به دلایل نارضایتی مردم از دولت امیر عباس هویدا از نگاه ساواک آشنا می شویم مهم ترین مواردی که ذکر شده است عبارتنداز : 1-اعمال خلاف عده از کارگزاران حزب ایران نوین که در دولت مسئولیت دارند از جمله افرادی که نام برده شده است امیر عباس هویدا نخست وزیر ، عالیخانی وزیر اقتصاد، منصور روحانی وزیر آب و برق،غلامرضا نیک پی وزیر آبادانی و مسکن،ناصریگانه وزیر...

ادامه مطلب