مواد مخدر
حق حساب !

گزارش ساواک از رشوه‌خواری و فروش مواد مخدر در رژیم پهلوی

حق حساب !

شماره‌: 3631/312تاریخ‌: 40/8/18 موضوع‌: جلسه منزل اسفندیار یگانگی بعدازظهر روز مزبور در منزل نامبرده بالا که مدیر مؤسسه آبیاری ایران است‌، سرهنگ شهری افسر شهربانی ـ مهندس حائری‌زاده ـ نقی موسوی مدیر شرکت کرومیت و یکی از خوانین فارس که تعیین نامش برای مأمور ویژه میسر نشده اجتماع داشته‌اند. در این جلسه درباره مسایل مختلف بحث شده از جمله درباره سوءاستفاده مأمورین شهربانی مذاکره شده و سرهنگ...

ادامه مطلب