پدر و پسری که هر دو منفور مردم ایران بودند


پدر و پسری که هر دو منفور مردم ایران بودند
مردم به نشانه نفرت و انزجار از دودمان پهلوی، سر مجسمه رضاشاه را جدا کرده و بر سر چوبی می‌چرخانند«این پدر و پسر خیانت‌ها کرده‌اند که روی تاریخ را سیاه کرده است. این پدر و پسر جنایت‌هایی در ایران کرده‌اند که ما نمی‌توانیم عُشر او، صد یک او را بیان کنیم. اینها ملت ما را به اسارت کشاندند؛ اینها خزاین ما را به یغما برده‌اند؛ اینها نیروی انسانی ما را از بین بردند»(سخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم؛ 10 اسفند 1357)