نقش انگلیس در جدایی بحرین از ایران

اسناد مربوط به اجبار کردن مردم بحرین برای ترک تابعیت ایرانی

تظلم خواهی مردم بحرین از مسئولین ایرانی


در این جا 9 برگ سند از مجموعه اسناد وزارت امورخارجه و وزارت کشور(داخله) در دوره رضا شاه مربوط به دوران نخست وزیری محمود جم و وزرات امورخارجه عنایت الله سمیعی مشاهده می کنید که این اسناد به  نامه نگاری ها انجام شده مردم بحرین با دولت وقت ایران مربوط است . در این اسناد بطور مشخص فشار بر مردم که یا اموال غیر منقول خود را بفروشند و بروند و یا تابعیت دولت بحرین را بپذیرند. همانگونه که در گزارش این اسناد مشاهده می شود این جریان توسط انگلیسی ها سازمان دهی  شده تا به تدریج اتباع ایرانی مقیم بحرین کمتر شوند. 

در این اسناد همچنین تصریح شده است که از نظر دولت ایران در آن زمان بحرین بخشی از ایران بوده و از لحاظ تقسیمات اداری بخش از فرمانداری بوشهر محسوب می شده است. 

برای اطلاع از جزئیات چگونگی جدایی بحرین از ایران به نشانی زیر مراجعه کنید :

https://psri.ir/?id=18jx4fyp


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
اسناد مربوط به اجبار کردن مردم بحرین  برای ترک تابعیت ایرانی
صفحه دوم از سند اول

سند شماره 2

سند شماره 3

سند شماره 4

سند شماره 5

سند شماره 6

سند شماره 7

سند شماره 8