انعکاس قیام مردم در 15 خرداد 1342 در رسانه های خارجی


انعکاس قیام مردم در 15 خرداد 1342 در رسانه های خارجی

بررسی مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی نشان می‌دهد که مـحتوای اخـبار آنها از جهتی‌ منعکس کننده جنایات‌ رژیم‌ شاه‌ و قتل عام مردم بی‌گناه بود‌؛مردمی‌ که‌ حق اعتراض از آنان گرفته شده بود؛که به نوبه خود استبداد و خودکامگی حکومت پهلوی را در اذهـان مـردم دنـیا متبادر‌ می‌کرد‌.اما‌ این رسـانه‌ها در تـجزیه و تـحلیل اوضاع،بسان مطبوعات‌ داخلی‌ به حمایت از شاه و لوث کردن قیام ملت پرداختند و با حمله به روحانیت،آنان را به ارتجاع متهم کردند‌.ایـن‌‌ نـوع‌ بـرخور،رسانه‌های خارجی را به مثابه سخن‌گوی رژیم شاه نـشان‌ داد.آنـان علل حقیقی‌ مخالفت مردم و روحانیت را بیان نمی‌کردند و اصولا با این دید که شاه ارباب و قیّم‌ مردم‌ و سخن‌ او دوای درد مردم اسـت،قـضایا را تـجزیه و تحلیل می‌کردند.گزارش مطبوعات آلمان


گزارش از دفتر کلن در آلمان


گزارش از پاریس در مورد مطبوعات فرانسه


گزارش رادیو مونیخ آلمان


روزنامه های آمریکا