05 خرداد 1399

انعکاس قیام مردم در 15 خرداد 1342 در رسانه های خارجی


بررسی مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی نشان می‌دهد که مـحتوای اخـبار آنها از جهتی‌ منعکس کننده جنایات‌ رژیم‌ شاه‌ و قتل عام مردم بی‌گناه بود‌؛مردمی‌ که‌ حق اعتراض از آنان گرفته شده بود؛که به نوبه خود استبداد و خودکامگی حکومت پهلوی را در اذهـان مـردم دنـیا متبادر‌ می‌کرد‌.اما‌ این رسـانه‌ها در تـجزیه و تـحلیل اوضاع،بسان مطبوعات‌ داخلی‌ به حمایت از شاه و لوث کردن قیام ملت پرداختند و با حمله به روحانیت،آنان را به ارتجاع متهم کردند‌.ایـن‌‌ نـوع‌ بـرخور،رسانه‌های خارجی را به مثابه سخن‌گوی رژیم شاه نـشان‌ داد.آنـان علل حقیقی‌ مخالفت مردم و روحانیت را بیان نمی‌کردند و اصولا با این دید که شاه ارباب و قیّم‌ مردم‌ و سخن‌ او دوای درد مردم اسـت،قـضایا را تـجزیه و تحلیل می‌کردند.


انعکاس قیام مردم در 15 خرداد 1342 در رسانه های خارجی

گزارش مطبوعات آلمان


گزارش از دفتر کلن در آلمان


گزارش از پاریس در مورد مطبوعات فرانسه


گزارش رادیو مونیخ آلمان


روزنامه های آمریکا