عبدالکریم ایادی
ترمیم کابینه دولت برای جلب رضایت آمریکایی‌ها!

ترمیم کابینه دولت برای جلب رضایت آمریکایی‌ها!

تشدید رقابت انگلیس و آمریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

روزنامه اطلاعات؛ ۲۱ تیر ۱۳۴۵

ادامه مطلب

شاهِ بی تاج و تخت ایران - سر لشکر دکتر عبدالکریم ایادی

شاهِ بی تاج و تخت ایران - سر لشکر دکتر عبدالکریم ایادی

سرلشکر عبدالکریم ایادی در سال 1296 هجری شمسی از پدر و مادری بهائی در محلۀ یهودیان شیراز متولد شد. پدرش از رهبران برجستۀ فرقۀ بهائیت و از خواص و «ایادی» عباس افندی رهبر بهائیان بود که به «ایادی امراله» شهرت داشت. نام خانوادگی ایادی برگرفته از شهرت یاد شده است. از مادر ایادی با نام منیره خانم نیز به عنوان یکی از زنان مبلغ بهائی و «ایادی امر» یاد و اضافه کرده اند که وی به روابط ناسالم و...

ادامه مطلب