پانزده خرداد 1342
تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342

تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342

تصویرها روایتگر سرکوب مردمی است که در 15 خرداد 1342 به خیابان ها آمده اند.  نیروهای امنیتی و شهربانی رژیم شاه با همه امکانات خود در ان روزگار در برابر مردمی ایستادند که به بازداشت مرجع دینی شان معترض بودند. 

ادامه مطلب

۱۵ خرداد؛ بالندگی و تکامل گفتمان اسلام سیاسی در پیوند با فقاهت

۱۵ خرداد؛ بالندگی و تکامل گفتمان اسلام سیاسی در پیوند با فقاهت

هرچند با طرح نظریه گفتمان در عرصه مطالعات سیاسی لزوم فراتر رفتن از متن و توجه به فرامتن در کانون توجه واقع شد، در رویکرد گفتمانی اسلام این مهم به مثابه یک ضرورت در عالم دینداری مورد تأکید بوده است. غفلت از این امر حیاتی باعث آن گردیده که در طول تاریخ اسلام به طور عام و تاریخ سیاسی کشور ما به شکل خاص، ورود به عرصه سیاست و اهتمام به مسائلی که به سرنوشت شهروندان مربوط میگردد، مقولهای اضافه بر...

ادامه مطلب

15 خرداد در آئینه مطبوعات داخلی

15 خرداد در آئینه مطبوعات داخلی

: تاریخ مطبوعات ایران در تناسب با تاریخ سیاسی و سپس تاریخ‌ فرهنگی کشور،قابل ارزیابی‌ اسـت.چه بسا این تناسب در دوره پهلوی روشن‌تر‌ از دیگر ادوار باشد‌؛چرا‌ که فراز و فرود امـور سیاسی،چه دوره رضا شـاه و چـه در زمان سلطنت پسرش،و متعاقب آن دگرگونیهای‌ فرهنگی،به نحوی چشمگیر بود که نخستین امواج آن به صفحات جراید می‌رسید و سپس‌ دیگر صحنه‌های جامعه را در برمی‌گرفت.وابستگی...

ادامه مطلب