تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342


تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342

تصویرها روایتگر سرکوب مردمی است که در 15 خرداد 1342 به خیابان ها آمده اند.  نیروهای امنیتی و شهربانی رژیم شاه با همه امکانات خود در ان روزگار در برابر مردمی ایستادند که به بازداشت مرجع دینی شان معترض بودند. 

تصویر تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات 15 خرداد 1342


حضور تانک لشکر یک گارد در خیابان سپه تهران