تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342


تصویرها روایتگر سرکوب مردمی است که در 15 خرداد 1342 به خیابان ها آمده اند.  نیروهای امنیتی و شهربانی رژیم شاه با همه امکانات خود در ان روزگار در برابر مردمی ایستادند که به بازداشت مرجع دینی شان معترض بودند. 


تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342 برخورد بی رحمانه نیروهای امنیتی با مردم در پانزدهم خردا 1342تصویر تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات 15 خرداد 1342


حضور تانک لشکر یک گارد در خیابان سپه تهران