تظاهرات در تهران
عکس های کمتر دیده شده از تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342

عکس های کمتر دیده شده از تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342

در ده سال اخیر کوششهای چشمگیری برای تاریخ‌نگاری این دوره صورت‌ گرفته که بخشی از آن‌ مربوط است به بازنمایی و ترسیم قیام 15 خرداد 1342.با این‌که در این کوششها،مساحت‌ تـحقیقات سازمانی و نهادی بیشتر از پژوهشهای شخصی و موردی است،اما نکته‌ قابل‌توجه‌ در هر دو مورد،روشنی زوایای حرکت پانزدهم خرداد است.حتی پژوهندگان خارجی،آنهایی که امکان‌ دست‌یابی به مدارک کافی درباره این حـادثه را...

ادامه مطلب

تظاهرات  کننده گان حامی شاه در 28 مرداد 1332

تظاهرات کننده گان حامی شاه در 28 مرداد 1332

تظاهرکنندگان حامی محمد رضا شاه در شرایطی که او از کشور فرار کرده بود با سازمان دهی عوامل آمریکا و انگلیس در 28 مرداد 1332 به خیابان های تهران ریختند و از طریق بلوا و آشوب در حمایت کودتاگران ارتش به سرکردگی سپهبد زاهدی ، دولت مصدق را سرنگون کردند.

ادامه مطلب