تظاهرات کننده گان حامی شاه در 28 مرداد 1332


تظاهرات  کننده گان حامی شاه در 28 مرداد 1332
تظاهرکنندگان حامی محمد رضا شاه در شرایطی که او از کشور فرار کرده بود با سازمان دهی عوامل آمریکا و انگلیس در 28 مرداد 1332 به خیابان های تهران ریختند و از طریق بلوا و آشوب در حمایت کودتاگران ارتش به سرکردگی سپهبد زاهدی ، دولت مصدق را سرنگون کردند.