عکس های کمتر دیده شده از تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342


در ده سال اخیر کوششهای چشمگیری برای تاریخ‌نگاری این دوره صورت‌ گرفته که بخشی از آن‌ مربوط است به بازنمایی و ترسیم قیام 15 خرداد 1342.با این‌که در این کوششها،مساحت‌ تـحقیقات سازمانی و نهادی بیشتر از پژوهشهای شخصی و موردی است،اما نکته‌ قابل‌توجه‌ در هر دو مورد،روشنی زوایای حرکت پانزدهم خرداد است.حتی پژوهندگان خارجی،آنهایی که امکان‌ دست‌یابی به مدارک کافی درباره این حـادثه را داشـته‌اند،اطلاعات نسبتا یکسانی ارائه داده‌اند‌ و اگر‌ به دور از منویات سیاسی قلم زده باشند،در قضاوت نیز بی‌راهه نرفته‌اند.و این در حالی است که‌ خاکستر تبلیغات حکومت پهلوی و هم‌آواز با آن رسانه‌های خارجی،حتی مواضع‌ دولت‌ اتـحاد جـماهیر شوروی،روی این آتش را پوشاند و اجازه نداد شعله‌ای از حقیقت آن،سر برآورد.


عکس های کمتر دیده شده از تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342