بازداشت یک واعظ به دلیل سخنرانی علیه بی‌حجابی در سال ۱۳۰۷


از شیراز

خدمت ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

سیدعبدالله واعظ خراسانی شب ۲۷ جاری در مسجد نو، حین وعظ اظهاراتی تحت عنوان مذمّت رفع حجاب و مبنی بر تهییج اهالی می‌نموده. علیهذا اینک به اداره نظمیه دستور داده شد فوراً مشارالیه را جلب و اعزام نمایند. عناوینی که مخالف انتظامات و مورث هیجان عمومی است به کلی متروک، و الاّ مورد تنبیه و تبعید واقع خواهد گردید.

۷/۶/۲۸؛ نمره ۴۹۵؛ فرمانده تیپ مستقل فارس؛ سرتیپ ابوالحسن

****

 

از شیراز

خدمت ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

تعقیب نمره ۴۹۵ چون واعظ مزبور اظهارات بی‌رویه خود را - -، در نظر بوده به آنکه تبعید شود، ولی اداره نظمیه حسب‌الامر مبارک، مشارالیه را به تهران اعزام داشت.

۷/۶/۲۹؛ نمره ۵۲۲؛ فرمانده تیپ مستقل فارس؛ سرتیپ ابوالحسن

****

 

وزارت داخله

اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتی

به تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۰۷

نمره ۵۹۸

محرمانه است

اداره محترم کابینه سلطنت عظمی

نظمیه شیراز به وسیله تلگراف رمز راپورت می‌دهد شب ۲۷ ماه جاری سیدعبدالله خراسانی در منبر بر ضد کشف حجاب و انتشار آزادبودن اناثیه در تهران، نطق مفصلی ایراد و مردم را به مخالفت اغوا می‌نموده، و به مناسبت موقعیت، تقاضای تبعید او را از شیراز کرده است. تلگرافاً دستور داده شد مشارالیه را جلب و تحت‌الحفظ به مرکز اعزام و تحویل اداره نظمیه مرکزی نمایند. متمنی است مراتب را از شرف عرض خاکپای جواهرآسای اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه بگذرانند.

رئیس کل تشکیلات نظمیه؛ سرتیپ درگاهی


بازداشت یک واعظ به دلیل سخنرانی علیه بی‌حجابی در سال ۱۳۰۷