اسناد مربوط به برقراری کاپیتولاسیون در ایران


تهیه و تنظیم اسناد از احمد ساجدی
1015 بازدید
کاپیتولاسیون روابط ایران و آمریکا

زیرنویس سند اول: مجوز برقراری کاپیتولاسیون

در اینجا دو سند دیگر از اسناد  مربوط به اجرای کاپیتولاسیون در ایران  تقدیم می شود. نخستین سند مربوط به ابلاغ وزارت امورخارجه ایران درباره اجرای قانون کاپیتولاسیون در ایران است. و دومین سند گزارش ساواک راجع به مخالفت مردم با این مصوبه مجلس سنا و شورای ملی و در خواست اداره سوم ساواک برای توجی افکار عمومی در این زمینه است . جالب آنکه ساواک پیشنهاد می کند چون این قانون در سایر کشورها مانند ترکیه و پاکستان هم تصویب شده است پس اجرای ان در ایران اشکالی ندارد. مثل این است که بگوئیم چون سایر کشورها هم به استعمارگران حق مداخله در کشورشان را دادند پس ایران هم اگر از استقلال خود صرف نظر کند اشکالی ندارد!


اسناد مربوط به برقراری کاپیتولاسیون در ایران