فرار شاه از ایران 26 دی ماه 1357


فرار شاه از ایران 26 دی ماه 1357
در تاریخ هر ملتی روزهای بزرگی هستند که در حافظه تاریخی مردم آن کشور برای همیشه می ماند . روز 26 دی ماه 1357 یکی از همین روزهای تاریخی برای مردم ایران محسوب می شود. در این روز شاه که موقعیت خود را در خطر می دید و مبارزات مردم ایران علیه ظلم و بیداد او و رژیم پهلوی در آستانه به نتیجه رسیدن نهایی بود، از ایران به بهانه استراحت فرار کرد. اعلام خروج شاه از کشور در اخبار سراسری رادیو موجب شد مردم به خیابان ها ریختند و یک جشن ملی در خیابان های اکثر شهرهای بزرگ ایران بصورت خود جوش برگزار شد.

این عکس ثبت یک لحظه تاریخی از شادی مردم در خیابان های تهران است.