دو سند با امضای رضاخان

دو سند از روزهای پایانی نهضت جنگل


دو سند از روزهای پایانی نهضت جنگل

 چکیده:

درپژوهش هایی که نگارنده در دست انجام دارد به تعدادی نگاتیو از اسناد تاریخی دست یافت که برای حفظ ونگهداری آنها تحویل سازمان اسناد ملی ایران شعبه شمال غرب کشور ـ تبریز ـ گردید. در آن سازمان نگاتیوها چاپ گردید، در میان این اسناد دو سند با امضای رضاخان به روزهای پایانی نهضت جنگل و شهادت میرزا کوچک خان مربوط می شود به جهت اهمیتی که این دو سند داشت جهت ملاحظه پژوهشگران بازنویسی و انتشار می یابد امید است مورد استفاده اهل تحقیق قرار گیرد .[سند شماره یک ]
[نامه رضاخان به محمد قلی خان میر پنج]
آقای محمد قلی خان میر پنج
برای دیدن شما و صاحب منصبان رشید شما که الحق خدمت خودشان را تا به امروز خوب انجام دادند تا (جمعه بازار) آمدم ولی چون مسافرتی در پیش است و خودم هم حال نداشتم بر می گردم ولی تشکیلات و حکمی که چاپ خواهد شد به شما لفاً فرستم امیدوارم شما و صاحب منصبان و افرادی که در تحت فرمان شما هستند بیش از پیش خدمات خودشان موافق میل من انجام دهند و انتظار دارم حرکات اردو طوری بشود که متمردین جان به در نبرند در مقابل صولت دلیرانه اردو کاملاً مضمحمل و پامال شوند به تمام افراد اردو سلام مرا برسانیدتاکیداً به شما می نویسم شاه مرادخان باید بیشتر مورد توجه شما بشوند مخصوصاً سلام مرا برسانید .
هیچ قسمت او را فراموش نخواهم کرد در حق اشخاص که شما در خواست بدهید . فوری قبول خواهد شد به زخمی ها تماماً انعام داده شد هر نوعی که لازم است باید به افراد قسمت بشود.[امضا]
 [سندشماره ]
[دستور رضاخان به محمد قلی خان میر پنج جهت سرکوبی قوای جنگلی به هر نحو ممکن ]
[شیر و خورشید ایستاده با شمشیر] تاریخ 10 برج عقرب تخاقومی
دیویزیون قزاق
اعلیحضرت قویشوکت اقدس همایونی شاهنشاهی ضمیمه :ندارد
اداره : ارکان حرب
قسمت :کابینه خیلی فوری
نمره:137
جناب محمد قلی خان میرپنج رئیس کل قوای قزاق
نظر به اینکه ممکن است دشمن تمام قوای خود را بطرف ماسوله متمرکز داده وقوای سرهنگ شیخیلنسکی را در فشار قرار داده باشند لهذا لازم است شما حتماً به آن طرف قوائی فرستاده و یک قسمت از دشمن را متوجه به خود نمائید که نتوانند به قوای ماسوله فشار وارد بیاورند و حتماً با قوای سرهنگ شیخیلنسکی ارتباط پیدا کرده از وضعیت آنهامستحضر شوید .
و نیز از قرار راپرتهای واصله دستجات مسلح دشمن در جنگهای پراکنده و متفرق هستند لازم است شما اردوهای صد نفری به اطراف فرستاده تمام آن نواحی را از وجود دشمن پاک کنید و سعی نمائید محل و مأوای میرزا کوچک را معلوم نمائید که خود مشارالیه یا کشته یا زنده دستگیر گردد.
در هر حال این نکته را در نظر داشته باشید که ما باید تمام نفرات مسلح دشمن را یا دستگیریا معدوم نمائیم که غائله گیلان خاتمه یافته و قلع ماده فساد از این صفحه بشود . [امضاء]


مرکز اسناد انقلاب اسلامی