دستور دولت انگلیس برای جلوگیری از آموزش زبان فارسی در مدارس بحرین


وزارت داخله

تشکیلات کل نظمیه مملکتی

دایره امنیه

محرمانه است

به تاریخ 24 اسفند 1308

نمره 2175

مقام منیع ریاست محترم وزراء عظام دامت شوکته

نظمیه بندر لنگه راپورت می‌دهد مستشار دولت انگلیس در بحرین قدغن کرده که در مدارس بحرین تعلیمات زبان فارسی داده نشود و برای شاگردان مدارس هم دستور داده است لباس مخصوص تهیه کنند. اولیاء اطفال از این قسمت عصبانی شده [و] مدارس را تعطیل نموده‌اند. اینک مراتب برای استحضار آن مقام منیع معروض گردید.رئیس کل تشکیلات نظمیه مملکتی؛ سرتیپ محمد صادق کوپال


دستور دولت انگلیس برای جلوگیری از آموزش زبان فارسی در مدارس بحرین