رضاخان (سردار سپه) به اتفاق جمعی ازامرای ارتش


رضاخان (سردار سپه) به اتفاق جمعی ازامرای ارتش
رضاخان ( سردار سپه ) به اتفاق جمعی از امرای ارتش در مراسم سان و رژه در میدان مشق مقابل عمارت ژاندارمی (قزاقخانه)

اشخاصی که علاوه بر رضاخان در تصویر حضور دارند :

شیبانی ، حبیب الله/کوپال ، محمدصادق