امرای ارتش
رضاخان (سردار سپه) به اتفاق جمعی ازامرای ارتش

رضاخان (سردار سپه) به اتفاق جمعی ازامرای ارتش

تظاهرات مردم در یکی از خیابان های تبریز

ادامه مطلب