سازش امریکا و انگلیس بر سر نفت ایران


 سازش امریکا و انگلیس بر سر نفت ایرانروزنامه اطلاعات؛ 18 فروردین 1330
روزنامه اطلاعات؛ 18 فروردین 1330این اخبار به خوبی یادآور این حقیقت تاریخی است که برای حفظ استقلال و آبادی کشور نمی‌توان به نیروهای بیگانه اتکاء داشت. زیرا آنها با وجود اختلاف نظرهای ظاهری، سربزنگاه تاریخی بر سر منافع خودشان به توافق می‌رسند و کشورهای ضعیف را قربانی مطامع استعماری خود می‌کنند.