واگذاری امتیاز نفت بحرین از سوی انگلیسی‌ها به آمریکائی‌ها


1307 بازدید

اشاره:

این سند گواهی دیگر بر ضعف حکومت مرکزی ایران در دوره پهلوی اول در قبال سیاستهای استعماری بریتانیا، و نیز شاهدی دیگر بر این مدعاست که قدرتهای استعمارگر با نادیده گرفتن حقوق کشورها و ملتهای تحت سلطه خویش منابع ثروت آنها را به تاراج برده و کوچکترین حقی برای صاحبان اصلی این منابع قائل نیستند؛ در این سند یکی از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا بدون کوچکترین اشاره‌ای به حق حاکمیت ایران بر بحرین، سر جان سیمون وزیر خارجه را تنها به خاطر اینکه چرا با وجود روابط مخصوص بین دولت بریتانیا و شیوخ عرب حاکم بر بحرین، امتیاز استخراج نفت مجمع‌الجزائر بحرین به جای شرکت‌های بریتانیایی به یک شرکت آمریکائی واگذار شده است، مورد مؤاخذه قرار می‌دهد!
 


واگذاری امتیاز نفت بحرین از سوی انگلیسی‌ها به آمریکائی‌ها