اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


مراسم اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در تهران با حضور فضل الله زاهدی(نخست وزیر) و اعضای کابینه وی


اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲فضل الله زاهدی به همراه اردشیر زاهدی سوار بر اتومبیل روباز در حال حرکت به سمت میدان ۲۸ مرداد(مخبرالدوله) جهت حضور در مراسم اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد
فضل الله زاهدی و اعضای کابینه وی در مراسم اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد