27 مرداد 1402

اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


مراسم اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در تهران با حضور فضل الله زاهدی(نخست وزیر) و اعضای کابینه وی


اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲فضل الله زاهدی به همراه اردشیر زاهدی سوار بر اتومبیل روباز در حال حرکت به سمت میدان ۲۸ مرداد(مخبرالدوله) جهت حضور در مراسم اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد
فضل الله زاهدی و اعضای کابینه وی در مراسم اولین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد