نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978


نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978
نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978(27 شهریور 1357)

TIME: Iran in Turmoil

تایم: ایران در آشوب