نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978


نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978
نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978(27 شهریور 1357)

TIME: Iran in Turmoil

تایم: ایران در آشوب


شلیک گاز اشک آور برای مقابله با دانش آموزان و دانشجویان در مقابل در اصلی دانشگاه تهران

شلیک گاز اشک آور برای مقابله با دانش آموزان و دانشجویان در مقابل در اصلی دانشگاه تهران

شلیک گاز اشک آور برای مقابله با دانش آموزان و دانشجویان در مقابل در اصلی دانشگاه تهران