تلگراف طلّاب حوزه علمیه قم به سران دولت‌های عربی


تلگراف طلّاب حوزه علمیه قم به سران دولت‌های عربی
تلگراف طلّاب حوزه علمیه قم در سال 42 به سران دولت‌های عربی مصر، عراق و سوریه در مورد جنایات رژیم پهلوی

«...هزاران افسوس، ملت ایران که چند سال قبل پیشرو نهضت‌های ملی خاورمیانه محسوب می‌شد، امروز گرفتار حکومت دیکتاتور، متجاوز و قانون‌شکنی شده که مصالح آن را زیر پا می‌گذارد و حقوق و آزادی آنان را سلب کرده است. شاه که از نظر قانونِ مشروطیت یک مقام غیرمسئول است، در کلیه شئون و حیثیات مملکت دخالت کرده و صدای حق‌طلبانه روحانیت و دانشگاه و سایر طبقات روشنفکر ملت را در سینه‌ها خفه می‌کند...»