نامه سفیر انگلیس به قوام راجع به عدم همکاری ملاکین در تحویل گندم به ارتش متفقین


  نامه سفیر انگلیس در تهران به احمد قوام نخست وزیر راجع به عدم همکاری ملاکین در تحویل گندم به ارتش متفقین در 1321/7/7


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نامه سفیر انگلیس به  قوام راجع به عدم همکاری ملاکین در تحویل گندم به ارتش متفقین