تصاویری از شادمانی مردم در پی فرار شاه


تصاویری از شادمانی مردم در پی فرار شاه
شادمانی مردم ایران در پی فرار شاه از کشور، و پائین کشیدن مجسمه‌های وی و پدرش در تهران و دیگر شهرها؛ 26 دیماه 1357