معینیان،2 ماه قبل ازفرارشاه:هیچ طوفانی ریشه نظام شاهنشاهی را متزلزل نخواهد کرد!


معینیان،2 ماه قبل ازفرارشاه:هیچ طوفانی ریشه نظام شاهنشاهی را متزلزل نخواهد کرد!
آخرین برگی که ساواک بر پرونده نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه افزوده، پیام تبریک او به شاه در آبان 1357 و پاسخ شاه به اوست. معینیان در این نامه، قاطعانه نسبت به دوام حکومت شاه اظهار امیدواری کرده است. سند زیر را بخوانید.