اظهارات شریف امامی در مورد میزان نارضایتی مردم


اظهارات شریف امامی در مورد میزان نارضایتی مردم
شریف امامی: مردم ناراضی و در حد انفجار هستند