به مناسبت نزدیک شدن به ایام فجر و پیروزی

در مملکت شیعه تمام کارها برخلاف قرآن انجام میشود


از: کلانتری یک مورخه‌: 29/3/42

به‌: ریاست محترم سرکلانتری شماره‌: 25

موضوع‌: روضه منزل آقای مؤمنی

محترماً به عرض عالی می‌رساند برابر گزارش مأمور مربوطه شب گذشته در منزل آقای مؤمنی‌، سیدی به نام جزایری به منبر رفته‌، داستان حکومت فرعون را عنوان منبر قرار داده و سپس حاشیه رفته‌; و گزارش مأمور مربوطه حاکی است به قدری یاوه‌سرایی نموده که نمی‌داند کدام یک از سخنان او را بنویسد. خلاصة نطق و بیان او این بود که دستگاه سلطنتی فعلی مانند حکومت فرعون است و از راه حقیقت خارجند و نمی‌توانند مملکت را اداره نمایند و با این فکر و مغز الکلی پوسیده چند روزی بیشتر نمی‌توانند ایستادگی نمایند و دستگاه ظالمانه آنها را یک مرد روحانی مانند موسی واژگون خواهد کرد. در خاتمه به آقای خمینی دعا کرده است و سپس شیخ معزی به منبر رفت و صد درجه بدتر از جزایری سخنرانی کرده و یکی از حرفهایش این بوده‌: در مملکت شیعه تمام کارها برخلاف قرآن انجام می‌شود، عرق می‌فروشند و شهرنو دایر است و رئیس مملکت خودش را مرد شماره 1 اسلام معرفی می‌کند و تظاهر مسلمانی می‌کند. سپس آقای منصورزاده منبر رفته‌، داستان شیربان را عنوان داشته و توضیح داده که برای خوراک یک شیر در هر هفته 10 گوسفند معین کردند یک رأس از گوسفندها را برای خودش بر]می‌[داشت فهمیدند بازرس فرستادند. بازرس هم مثل شیربان یک رأس برداشت و بازرس دیگری و بازرس ویژه و بازرس مخصوص را تبعید و بازرسی فرستادند که دیگر چیزی برای شیر نماند و از گرسنگی مرد و نیز لیله مورخه 28/3/42 شیخ معزی خیلی زیاد روی کرده و به آقای کمره‌ای گوشه زده و گفته است شیرقلی قاضی هم کرده بوده است‌.

مراتب جهت استحضار عرض شد.

کلانتر بخش یک سرگرد صفوی‌. امضأ مهر


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
در مملکت شیعه تمام کارها برخلاف قرآن انجام میشود