توپهای روسی در بلوای سال 1326 ( قمری ) تبریز


توپهای روسی در بلوای سال 1326 ( قمری ) 1287 شمسی  تبریز


توپهای روسی در بلوای سال 1326 ( قمری ) تبریز