تصویری از مسجد سپهسالار در دهه 1340


1659 بازدید


تصویری از مسجد سپهسالار در دهه 1340