اظهارات یکی از چوبداران سرشناس تهران در مورد فعالیت‌های اسدالله رشیدیان


خیلی محرمانه

به: بخش ۳۲۳

از: ۳۰۰/الف

منشأ: همت سنگسری

تاریخ وقوع: ۴۵/۴/۵

موضوع: شورای عالی اصناف

«همت سنگسری چوبدار معروف می‌گفت اسدالله رشیدیان به کمک عده‌ای در شورای عالی اصناف می‌خواهد امور گوشت تهران را در اختیار گیرد و بدون اینکه کوچکترین اطلاعی در امر چوبداری و کشتار گوسفند داشته باشند این امر مهم را که با زندگی مردم بستگی دارد در انحصار خود درآورد و متأسفانه سازمان‌های دولتی هم از او پشتیبانی می‌کنند. همت سنگسری اضافه می‌نمود چون رشیدیان و برادرش از عمال شناخته‌شده انگلیسها می‌باشند اگر موفق شدند امر نان و گوشت را به نام شرکت تعاونی که خود و ایادی دیگر آنها آن را به وجود آورده‌اند در انحصار خود درآورند، هر روز که مصلحت سیاسی انگلیسها ایجاب کند خواهند توانست به نام نان و گوشت ماجرایی در مملکت ایجاد نمایند و من و عده‌ای از چوبداران بزرگ دیگر می‌خواهم اتحادیه‌ای از چوبداران به وجود آوریم که قدرتی در مقابل رشیدیان و دوستان او باشیم تا اگر روزی آنها خواستند بنا به مصلحت سیاسی خود وضع ناگواری در امر گوشت تهران به وجود آورند ما تا درجه‌ای نقشه‌های آنها را خنثی نماییم.

[دست‌نویس:] در مورد سطر پنجم با مدیریت کل اداره سوم مذاکره شد فرمودند تیمسار ریاست این اجازه را داده‌اند که تنها مسائل تأییدشده به دفتر اداره اطلاعات منعکس گردد.»

***

[اطلاعات تکمیلی]

خیلی محرمانه

از: ۳۰۰/الف

تاریخ: ۴۵/۴/۱۴

به: ریاست بخش ۳۲۳

درباره: شورای‌ عالی اصناف

۱- چنانچه کارمندان مربوطه به مفاد گزارش خبری با دقت توجه نمایند قسمتی از آن گزارش صرفاً نظریه منبع گزارش‌دهنده است که مورد تأیید ۳۰۰/الف می‌باشد و قبلاً نیز در این مورد گزارشاتی به عرض رسیده است.

۲ـ درباره انتساب برادران رشیدیان به سیاست انگلیس خواهشمند است دستور فرمایید به سوابق موجود از نامبردگان در اداره کل سوم مراجعه نمایند.

۳ـ همت سنگسری از جمله چوبداران سرشناس و عمده تهران میباشد و چنانچه از طریق دستگاه‌های مربوطه کمک‌هایی به وی صورت گیرد امکانات زیادی جهت تشکیل اتحادیه چوبداران در اختیار وی می‌باشد.

۴ـ همت سنگسری در حال حاضر تا حد زیادی قادر به خنثی‌نمودن اقدامات احتمالی رشیدیان می‌باشد.

۵ـ اغلب سازمان‌های دولتی از رشیدیان‌ها حمایت می‌کنند که از جمله آنها بانک ملی و شهرداری می‌باشد.


اظهارات یکی از چوبداران سرشناس تهران در مورد فعالیت‌های اسدالله رشیدیان