گوشه‌ای از فضای انتخابات ایران در اسفندماه ۱۳۳۲


مجله خواندنیها؛ ۲۰ بهمن ۱۳۳۲:

«کتک‌زدن کسانی که به کاندیداهای مقاومت نهضت ملی رأی می‌دادند، یکی از صحنه‌های تأسف‌آور اخذ رأی در انتخابات [مجلس]سنا بود. گفته می‌شد عده‌ای چوب به دست در پشت در مسجد لولاگر، یکی از رأی‌دهندگان را که به کاندیداهای مقاومت نهضت رأی داده بود، آنقدر زدند که خون از سرش جاری شد.

به علاوه افراد احزاب و دستجات موافق، عده‌ای از دانشجویان و رأی‌دهندگان به لیست ۷۴ نفری را دستگیر کرده و مثل دادگاه‌های عمومی حکم درباره ایشان صادر می‌کردند و سر عده‌ای از آنها را به زور می‌تراشیدند، و در یک یا دو جا بعضی از «بچه‌های میدان»[!] جیب کسانی را که می‌خواستند رأی بدهند جستجو می‌کردند تا مبادا لیست مقاومت نهضت در جیب آنها باشد.[به نقل از روزنامه]روشنفکر»


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
گوشه‌ای از فضای انتخابات ایران در اسفندماه ۱۳۳۲