گزارش ساواک درباره تقلب سازمان یافته در چند حوزه انتخاباتی مجلس شورای ملی


همانطور که در این سند ساواک مشاهده می شود احزاب شاه ساخته ایران نوین و مردم بدون توجه به بازتاب تقلب وسیع آنها در بین اذهان عمومی کارت آراء مردم را بین خود تقسیم می کردند و به صورت اتوبوسی رای می دادند . این درواقع مشت نمونه خروار از انتخاباتی است که در رژیم پهلوی برگزار می شد.

می گویند آش آنقدر شور شده که صدای همسایه هم درآمده است. در این گزارش تقلب سازمان یافته دو حزب شاه ساخته به حدی رسیده است که صدای ساواک هم در آمده است.


گزارش ساواک درباره تقلب سازمان یافته در چند حوزه انتخاباتی مجلس شورای ملی