رضاخان: دماغ روحانیون آذربایجان را به خاک بمالید!


تاریخ سند: ۱۵ شهریور ۱۳۰۴

 

وزارت جنگ

اداره کابینه

خصوصی و محرمانه است

فرمانده لشکر شمال‌غرب

سلسله روحانیون آذربایجان عموماً و تبریز خصوصاً یا از روی پست‌فطرتی و دنائت طبع و یا از روی افکار پریشان و مشوّش، معلوم می‌شود هنوز توهّماتی در سر دارند که گاهی به‌واسطه بغض و کینه و حسد از آنها ناشی می‌گردد، و مسلّم گشته که تا زمانی که کاملاً دماغ آنها به خاک مالیده نشود و مضمحل نگردند از انواع پست‌فطرتی و رذالت خود دست‌بردار نیستند. چون پس از تجربیات زیاد و مطالعات دقیق بر من ثابت و مسلّم شده که آخوندهای آن صفحه حقیقتاً دشمن اصلاح و حقیقتاً دشمن مملکت، و جز حرص و آز شخصی و اعمال خودسری و دنائت‌کاری هیچ قصد و غرض دیگری ندارند و حاضر هستند که تمام مصالح مملکت را فدای اغراض شخصی خود بنمایند، در این صورت باید عاقلانه و مدبّرانه به تدمیر و مالیدن دماغ آنها اقدام نمایید؛ طوری که نه تنها نفوذ آنها کاسته آید، بلکه وسایل ذلّت و خواری و خفّت آنها در تمام قضایا پیش‌بینی شود. ولی ضمناً باید تشخیص نمایید که شخصاً نباید با هیچ‌یک از آنها طرفیّت حاصل نمایید، و آنها نباید طرفیّت شما را در کوچکترین امری ظاهراً احساس نمایند؛ باید در باطن وسایل امر را با دست‌های مختلف مرتب کرده و در باطن اضمحلال آنها را همیشه مرکوز خاطر داشته باشید، که متدرجاً و عاقلانه یکجا به موجودیت مادی و معنوی آنها خاتمه داده شود، و مترصد هستم که این مأموریت را با نهایت تدبیر و هر قدر زودتر انجام داده و مملکت را از شرّ خباثت آنها پاک نمایید. ریاست عالیه کل قواء و رئیس‌الوزراء


رضاخان: دماغ روحانیون آذربایجان را به خاک بمالید!