آیت الله سعیدی: چرا دولت ایران مرجع تقلید ما را به ترکیه و نجف تبعید نموده است؟


 آیت الله سعیدی: چرا دولت ایران مرجع تقلید ما را به ترکیه و نجف تبعید نموده است؟