مجالس شورا از آغاز تا کنون


مجالس شورا از آغاز تا کنون

الف: مجالس عصر قاجار

اولین دوره مجلس شورای ملی در 13 مهر 1285 با نطق افتتاحیه مظفرالدین‌شاه قاجار گشایش یافت. مجلس اول در دوم تیر 1287 توسط روسها به توپ بسته شد.

دومین دوره مجلس شورای ملی پس از یک سال و 4 ماه و 21 روز فترت در تاریخ 24 فروردین 1288 افتتاح شد و به دنبال اولتیماتوم دولت روسیه در 3 دی 1289 منحل شد.

سومین دوره مجلس شورای ملی پس از سه سال فترت در تاریخ 14 آذر 1293 توسط احمد شاه قاجار افتتاح گردید. این دوره به دلیل مواجهه با جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت.

چهارمین دوره مجلس شورای ملی پس از پنج سال و هفت ماه و هشت روز فترت در تاریخ اول تیر 1300 توسط احمد شاه قاجار افتتاح گردید و در 30 خرداد 1302 به کار خود پایان داد.

پنجمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 22 بهمن 1302 افتتاح شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس موسسان در 21 آذر همان سال سلطنت را به پهلوی داد. مجلس پنجم در تاریخ 22 بهمن 1304 به کار خود پایان داد.

ب: مجالس عصر پهلوی اول

ششمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 19 تیر 1305 توسط رضاشاه افتتاح شد و در تاریخ 22 مرداد 1307 به کار خود پایان داد.

هفتمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 14 مهر 1307 افتتاح شد و در تاریخ اول آبان 1309 به کار خود پایان داد.

هشتمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 24 آذر 1309 افتتاح شد و در تاریخ 24 دی 1311 به کار خود پایان داد.

نهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 24 اسفند 1311 افتتاح شد و در تاریخ 21 فروردین 1314 به کار خود پایان داد.

دهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 15 خرداد 1314 افتتاح شد و در تاریخ 22 خرداد 1316 به کار خود پایان داد.

یازدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 20 شهریور 1316 افتتاح شد و در تاریخ 27 شهریور 1318 به کار خود پایان داد.

دوازدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 3 آبان 1318 افتتاح شد و در تاریخ نهم آبان 1320 به کار خود پایان داد. در شهریور همین سال بود که ایران به اشغال نظامی متفقین درآمد و رضاشاه از سوی انگلیسی‌ها وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد.

ج: مجالس عصر پهلوی دوم

سیزدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 22 آبان 1320 توسط محمدرضاشاه افتتاح شد و در تاریخ اول آذر 1322 به کار خود پایان داد.

چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ششم اسفند 1322 افتتاح شد و در تاریخ 21 اسفند 1324 به کار خود پایان داد.

پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی پس از یک فترت طولانی (2 سال و 4 ماه و 2 روز) در تاریخ 25 تیر1326 افتتاح شد و در تاریخ ششم مرداد 1328 به کار خود پایان داد.

شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی پس از 6 ماه و 13 روز فترت در تاریخ 20 بهمن 1328 افتتاح شد. لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران در همین دوره به تصویب رسید. مجلس شانزدهم در تاریخ 29 بهمن 1330 به کار خود پایان داد.

هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 اردیبهشت1331 افتتاح شد. این مجلس با فرمان شاه در 28 آبان 1332 منحل شد.

هجدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 27 اسفند 1332 افتتاح شد و در تاریخ 26 فروردین 1335 به کار خود پایان داد.

نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 10 خرداد 1335 افتتاح شد و تاریخ 19 خرداد 1339 به کار خود پایان داد.

بیستمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 2 اسفند 1339 افتتاح شد و در تاریخ 19 اردیبهشت 1340 توسط دکتر امینی نخست وزیر منحل شد و به کار خود پایان داد.

بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی پس از 2 سال و 3 ماه و 25 روز فترت در تاریخ 14 مهر 1342 افتتاح شد و در 13 مهر 1346 به کار خود پایان داد.

بیست و دومین دوره مجلس شورای ملی در روز جمعه 14 مهر1346 افتتاح شد. در این دوره طرح تجزیه کشور و جدایی بحرین از خاک ایران به تصویب رسید (24 اردیبهشت 1349) این دوره قانونگذاری در 9 شهریور 1350 به مناسبت برگزاری جشنهای 2500 ساله، با فرمان شاه منحل و در همان روز دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی توسط شاه گشایش یافت.

بیست و سومین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 9 شهریور 1350 افتتاح شد و در تاریخ 16 شهریور 1354 به کار خود پایان داد.

بیست و چهارمین دوره مجلس شورای ملی متعاقب آخرین انتخابات دوران حکومت پهلوی که در 17 شهریور 1354 برگزار شد شکل گرفت. این مجلس قبل از پایان دوره قانونی خود با پیروزی انقلاب اسلامی منحل گردید.

د: مجالس دوران انقلاب اسلامی

انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد و اولین جلسه آن در ۷ خرداد ۱۳۵۹ افتتاح گردید.

انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی روز 26 فروردین 1363 برگزار شد. این مجلس در هفتم خرداد 1363 آغاز به کار کرد.

مرحله اول انتخابات دور سوم مجلس شورای اسلامی در ۱۹ فروردین و مرحله دوم آن در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۷ برگزارشد. این مجلس در ۷ خرداد ۱۳۶۷ آغاز به کار کرد.

انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در 21 فروردین 1371 برگزار شد. این مجلس در هفتم خرداد 1371 آغاز به کار کرد.

انتخابات دور پنجم مجلس شورای اسلامی در ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ برگزار و اولین جلسه آن در ۱۲ خرداد ۱۳۷۵ تشکیل شد.

مرحله اول انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ و مرحله دوم آن در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۹ برگزار و اولین جلسه آن در ۷ خرداد 1379 تشکیل شد.

انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی در ۹ اسفند ۱۳۸۲ برگزار و اولین جلسه آن در ۷ خرداد ۱۳۸۳ تشکیل شد.

انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ برگزار و اولین جلسه آن در ۷ خرداد ۱۳۸۷ تشکیل شد.

مرحله اول انتخابات نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ و مرحله دوم آن در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار شد، و ۷ خرداد همان سال آغاز به کار کرد.

مرحله اول انتخابات نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ۷ اسفند ۱۳۹۴ و مرحله دوم آن در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد و 8 خرداد همان سال آغاز به کار کرد.

انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز در روز دوم اسفند ۱۳98 برگزار خواهد شد.

منبع:برگرفته از گزارشهای مطبوعات


http://dowran.ir/show.php?id=210747713