نفوذ انگلیس در تشکیل احزاب در رژیم پهلوی


شماره‌: 2ـ3ـ4290تاریخ‌: 36/11/03

موضوع : تشکیل احزاب در کشور

یکی از دوستان سیاسی سناتور دکتر سیدحسن امامی‌، امام جمعه تهران‌، اظهار داشته در اولین روزهایی که زمزمه تشکیل دو حزب سیاسی در ایران باز شد، چون جسته و گریخته شنیده می‌شد که امام جمعه تهران کاندید]ای‌[ لیدری یکی از این دو حزب است

لذا مشارالیه با عجله به لندن رفته و در آن جا با دنیس رایت معاون وزارت خارجه انگلستان و کاردار سابق سفارت انگلیس در تهران که از دوستان ایشان بوده ملاقات و از وی در مورد شرکت در احزاب مشورت و استمزاج نموده و دنیس رایت هم که نفوذ زیادی در امام جمعه دارد به وی تجویز کرده که حتی‌المقدور از قبول این کار شانه خالی کند.

بایگانی 11/24

اداره کل 

پرونده آقای دکتر حسن امامی (امام جمعه تهران‌)

11/15


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نفوذ انگلیس در تشکیل احزاب در رژیم پهلوی